فیلم- تاثیرات منفی دهه گذشته بر صاحب‌خانه شدن دهه 90 را می توان یکی از سال های ضعیف عملکرد دولت ها در زمینه مسکن دانست، موضوعی که تاثیر مستقیمی بر معیشت خانواده های ایرانی داشت. شنبه 16 تیر 1403 - 08:07

فیلم های های برگزیده